Chọn loại hình bạn muốn tham gia

Trở thành Nhà Bán Hàng (Seller) Hoặc Tài Xế (Driver)

Ưu đãi
NHÀ BÁN HÀNG (SELLER)

Giảm chi phí hoạt động

Tăng doanh thu Online & Offline

Không lo bị boom hàng

Quản lý hàng hóa tồn kho

Hệ thống CTV bán hàng

Quảng bá cửa hàng rộng rãi

Hệ thống giao hàng tự động

Phần mềm quản lý bán hàng

Ưu đãi
TÀI XẾ (DRIVER)

Không chiết khấu

Không ký quỹ

Không lo boom hàng

Thu nhập chủ động

Chi phí hoạt động thấp